Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

Vote for 666?

ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου, ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ
Στις αγγλικές μεταφράσεις της Βίβλου το ψηφισάτω γίνεται count